Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVývojové deficity na konci předškolního období jako ukazatel budoucích specifických vývojových poruch učení - DRUHÝ TERMÍN
Datum19. 6. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určený pro pedagogické pracovníky mateřských škol, přípravných ročníků ZŠ a 1. stupně základních škol.

Obsah semináře seznámí účastníky kurzu s etapou vývoje dítěte v předškolním období s jeho specifiky. Zmiňovány budou jednotlivé složky percepčně-motorického vývoje a kognitivní oblasti. Ontogeneze psychiky.
Velmi důležitou součástí tohoto semináře bude problematika školní zralosti a její poruchy (znaky školní zralosti a nezralosti, diagnostika školní zralosti, odklad školní docházky). Péče o děti s odkladem školní docházky.

Dále pak budou diskutovány možnosti předvídání obtíží ve čtení a psaní.
Budou vymezeny specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči se zaměřením na charakteristické znaky dítěte se specifickými vývojovými poruchami učení a chování.
První část – 3 hodiny
Úvod, seznámení. Vymezení terminologie, stručná charakteristika vývojového období předškolního věku.

Druhá část – 3 hodiny
Vývoj dítěte v předškolním věku, ontogeneze psychiky.
Zmiňovány budou jednotlivé složky percepčně-motorického vývoje a kognitivní oblasti s možnými deficity jako ukazateli budoucích SVPU.
Problematika školní zralosti – tělesná zralost, mentální zralost dítěte, zralost v oblasti emoční a sociální
Diagnostika školní zralosti – zrakové a sluchové vnímání, před-matematické představy, motorika, slovní zásoba, tělesná zralost, paměť, pozornost, myšlení – v kompetenci ŠPZ.
Poruchy školní nezralosti – vyplývají z posouzení školní zralosti.
Faktory podílející se na školní nezralosti – rodina a výchova, somatický a zdravotní stav, sociální vlivy.
Péče o žáky s odkladem školní docházky.

Třetí část – 2 hodiny
Předvídání obtíží ve čtení a psaní, možnosti prevence SVPU.
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných. Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.

Seminář proběhne od 9:00 v učebně C104.


Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.

JEDNÁ SE O OPAKOVÁNÍ SEMINÁŘE Z DUBNA 2018. AKCI OTVÍRÁME PRO VELKÝ ZÁJEM ÚČASTNÍKŮ