Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevPředmět speciálně pedagogické péče
Datum2. 4. 2019
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určený pouze pro pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně základních škol, kteří realizují Předmět speciálně pedagogické péče a splňují odpovídající kvalifikaci. Předmět speciálně pedagogické péče může realizovat jen pedagog se speciálně pedagogickou kvalifikací.

Součástí semináře bude popis jednotlivých dílčích oslabení, která mají dopady do vzdělávání žáků. Teoretické vstupy budou střídány praktickými ukázkami.

První část – 2 hodiny
Úvod, seznámení, legislativní zařazení Předmětu speciálně pedagogické péče, vymezení základní terminologie (SPU, reedukace, kompenzace).
Popis jednotlivých poruch učení – dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie.

Druhá část – 2 hodiny
Podrobné rozpracování jednotlivých percepčních, motorických a kognitivních oblastí se zaměřením na :
zrakové vnímání (zraková diferenciace, zraková paměť, orientace v prostoru, pravolevá orientace, levopravý oční pohyb – reedukace těchto oblastí)
sluchové vnímání (sluchová diferenciace, sluchová analýza, sluchová syntéza – reedukace těchto oblastí)
motoriku (grafomotorika, audiomotorika, úchop psacího náčiní – reedukace těchto oblastí)

Třetí část – 2 hodiny
Praktické ukázky reedukace oslabených oblastí. Seznámení s odbornou literaturou a pomůckami pro žáky (pracovní listy, odborné publikace, vhodné učebnice a sešity).

Čtvrtá část – 2 hodiny
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných. Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.

Seminář je pro pedagogické pracovníky Karlovarského kraje zdarma.

Účastníci semináře obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je vhodný pro speciální pedagogy realizující na svých školách předmět speciálně pedagogické péče.