Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevPedagogická diagnostika na ZŠ
Datum24. 10. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určený pro pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně základních škol.

Chceme-li uzpůsobit podmínky výuky potřebám konkrétního žáka nebo školní třídy, nezbytným východiskem takové snahy je pedagogická diagnostika. Učitel disponuje poměrně širokým spektrem diagnostických postupů, jichž může využít. Nemusí pouze čekat na zprávy z vyšetření v poradenském zařízení, které má v kompetenci (speciálně)pedagogickou a psychologickou diagnostiku. Naopak při aplikaci především prvního stupně podpůrných opatření se primárně očekává, že učitel provede vlastní pedagogickou diagnostiku a na jejím základě zaujme vůči žákovi či žákům vhodné výukové postupy.

Účastníci se naučí používat vhodné diagnostické postupy a metody u žáků.
Teoretické vstupy budou střídány praktickými ukázkami.

První část – 2 hodiny
Úvod, seznámení, terminologie – dispozice jedince jako výchozí bod diagnostiky, bio-psychické dispozice, psychické dispozice, socio-psychické dispozice
– uplatnění modelu biopsychosociálního (anamnestické údaje, zejména rodinná, osobní a sociální anamnéza, aktuální obtíže. Součástí osobní anamnézy bude i školní anamnéza.)

Druhá část – 4 hodiny
Podrobná analýza nejčastějších používaných metod ve škole – pozorování (při vyučování, ve třídě i mimo ni, ve školní družině, aj.),
- anamnéza (osobní, rodinná, sociální, školní),
- rozhovor (s žákem, s rodiči, s dalšími pedagogickými pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání žáka),
- pedagogická dokumentace žáka
- analýza výsledků činnosti (jedná se o diagnostiku vycházející z portfolia žáka – průběžné sledování vývoje žáka).
Aplikace diagnostických metod při diagnostice konkrétního žáka - dvě vybrané kazuistiky žáků.
Současné trendy v pedagogické diagnostice – dynamická diagnostika.

Třetí část – 2 hodiny
Stupně podpory v návaznosti na diagnostiku žáka.
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných. Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.

Seminář proběhne od 9:00 v učebně C104.


Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.