Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevRozvoj řečových dovedností u dětí předškolního věku aneb proč to někdy nejde
Datum25. 3. 2020
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je zaměřen na rozvoj před-řečových a řečových dovedností u dětí předškolního věku. Cílem semináře je seznámit účastníky:
s platnou legislativou
s možnostmi implementace verbálních aktivit do ŠVP mateřské školy a přípravných ročníků
s aktivitami na rozvoj verbálních dovedností a podporu vývoje řečových rovin dětí v období předškolního, včetně praktických cvičení vhodných pro práci ve skupině
Do náplně semináře je zařazeno i seznámení s řečovým vývojem a jeho odlišnostmi v daném věkovém
období.


První část
vymezení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ při činnosti podporující verbální rozvoj
jazykové chvilky a jejich modifikace, spolupráce s rodiči dítěte
seznámení s řečovým vývojem a jeho odlišnostmi u dětí předškolního věku
informativní seznámení s mluvními orgány z hlediska správného vývoje řeči
a) podpora motorického rozvoje mluvidel v návaznosti na jednotlivé artikulační okruhy
b) dechová cvičení – rozvoj kvality dýchání, nácvik prohloubeného nádechu, cíleného výdechu, v návaznosti na podporu artikulace hlásek.
Aktivity na rozvoj motoriky mluvidel a kvality dechového proudu budou představovány formou praktických cvičení, tzv. sebezkušenostní výcvik.

Druhá část
a) rozvoj percepčních dovedností u dětí předškolního věku
akustická diferenciace – aktivity na rozvoj fonematického sluchu a prevenci specifických asimilací
analyticko-syntetické dovednosti – aktivity na vyhledávání hlásek, rozklad a sklad slova, aj.
akustická paměť – aktivity na podporu paměťových dovedností
rytmizace – hry se slovy, slovními rytmy, záznam rytmu, aj.
b) rozvoj slovní zásoby a mluvní spontaneity – rozšiřování podle tematických okruhů, obohacování projevu, podpora naslouchání, aj.

společné řešení předložených problémových situací z praxe, diskuse s účastníky
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaSeminář proběhne 25. 3. 2020 v budově Gymnázia Sokolov (učebna C 104) od 9:00 (předpokládaný konec do 14:00)

Lektorkou semináře je Mgr. Magdalena Čavojská.

Seminář je akreditovaný MŠMT, jeho absolventi obdrží osvědčení.
Vzdělávací akce je pro pedagogické pracovníky Karlovarského kraje zdarma.