Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevOBSAZENO - Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (cyklus seminářů)
Datum27. 4. 2023
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisHlavním cílem semináře je rozvoj kompetencí a edukačních dovedností učitelů při výchovně vzdělávací činnosti a vedení dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


První část (8 hodin)
Novinky, které se chystají pro školy – nové ŠVP, asistenti pedagoga, změna v hodnocení žáků apod.
Seznámení s diferenciací práce pracovníků ŠPZ v kraji, DOP – doporučení ke vzdělávání v rámci podpory jednotlivce (osobnost dítěte – žáka v daném typu školy) – vysvětlení jednotlivých pojmů.
Možnosti podpory v rámci školy - poradenství ve vlastní škole, možnosti mentoringu, ŠPP, speciální pedagogové ve škole, výchovní poradci, preventisté, pracovníci ŠPZ.
Provázanost podpory mezi MŠ do ZŠ.


Druhá část (8 hodin)
Osobnost pedagogického pracovníka v rámci společného vzdělávání, respekt k potřebám dětí a žáků se SVP, empatie.
Seznámení s problematikou speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků v běžných školách, MŠ, přípravné třídě, základní škole a základní škole speciální.
Vzdělávání dítěte, žáka s různým stupněm PO. U žáků v ZŠ nástin možností při výuce trivia.
Informace o možnostech podpory v rámci PIPP – plánů pedagogické podpory, IVP, ŠVP – RVP PV, RVP ZV - včetně minimálních výstupů.
Kompetence asistentů pedagoga a externích pracovníků v kooperaci s pedagogem, problematika – klady i úskalí tandemové práce ve třídě MŠ a ZŠ.
Praktické dovednosti a metody práce při práci s dětmi a žáky s různým typem speciálních vzdělávacích potřeb, perspektivy vzdělávání těchto dětí a žáků.


Třetí část (8 hodin)

Pedagogická diagnostika - stanovení základních kritérii vlastní pedagogické diagnostiky a následná podpora dětí a žáků.
Uzpůsobení podmínek a prostředí škol, specifikace individualizovaných metod práce, možnosti změn v obsahu učiva a výstupech, hodnocení žáků, personální podpory školních tříd.
Spolupráce školy a rodinného prostředí.
Rozbor jednotlivých kazuistik dle aktuálních potřeb pedagogických pracovníků z různých typů škol.
Vybavení pomůckami a materiálem pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Burza dobrých nápadů.
Počet hodin24
Cena0 Kč
PoznámkaVzdělávací akce se skládá z cyklu tří seminářů o osmi vyučovacích hodinách, které proběhnou vždy od 9:00 v budově Gymnázia Sokolov (učebna C102).

Termíny seminářů: 27. 4., 4. 5., 11. 5. 2023

Semináře jsou pro pedagogické pracovníky Karlovarského kraje zdarma, jsou akreditované MŠMT a účastníci obdrží po jejich absolvování osvědčení o účasti.

Lektorkou seminářů je Mgr. Ivana Tvrdoňová